• English
  • ພາສາລາວ

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563
laoredcross-logo-circle

ອົງການກາແດງລາວ

Lao Red Cross

ປະຫວັດອົງການກາແດງລາວ


ອົງການກາແດງລາວ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 1955, ຖືກຮັບຮູ້ຈາກຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ ໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 1957, ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງ ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 1957 ໂດຍກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 24 ທີ່ ກຸງນິວເດນລີ ປະເທດອິນເດຍ.

ແຕ່ປີ 1976-1992 ອົງການກາແດງລາວ ຂຶ້ນກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ຈົນມາເຖິງ ວັນທີ 04 ເມສາ 1992 ຈຶ່ງແຍກຕົວອອກເປັນອົງການເອກະລາດ ຕາມດຳລັດເລກທີ 36/ນຍ ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 1992.

ປະຈຸບັນ ອົງການກາແດງລາວ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນໃຈກາງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມະນຸດສະທຳໃນທົ່ວປະເທດ ທັງເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳ ອົງການກາແດງລາວ.

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ອົງການກາແດງລາວ ຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານລວມໃນການດຳເນີນງານ ປະກອບດ້ວຍບັນທຶກທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນການ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ແລະ ການປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສໍາຄັນ. ອົງການກາແດງລາວ ມີທັງໝົດ 17 ອົງການກາແດງແຂວງ ແລະ 1 ອົງການກາແດງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:

ພາກເໜືອ
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຜົ້ງສາລີ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງອຸດົມໄຊ
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຫົວພັນ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຊຽງຂວາງ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ;

ພາກກາງ
– ອົງການກາແດງ ແຂວງວຽງຈັນ;
– ອົງການກາແດງ ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຄຳມ່ວນ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງໄຊສົມບູນ;

ພາກໃຕ້
– ອົງການກາແດງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງສາລະວັນ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຈຳປາສັກ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງເຊກອງ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງອັດຕະປື.