• English
  • ພາສາລາວ

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563
laoredcross-logo-circle

ອົງການກາແດງລາວ

Lao Red Cross

ການພັດທະນາຊຸມຊົນ


ອົງການກາແດງລາວດຳເນີນໂຄງການພັດທະນາຊຸຸມຊົນໃນເຂດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊິວິດການເປັນຢູ່ປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ໂຄງການປະຈະບັນ:
– ໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບກາແດງຝຣັ່ງ.
– ໂຄງການສະໜອງນ້ຳສະອາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
– ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດທ້ອງຖິ່ນ.
– ໂຄງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເຊື້ອເຮດໄອວີ/ພະຍາດເອດ, ຕ້ານການຈຳແນກ ແລະລັງກຽດ ແລະ ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ.
– ໂຄງການພັດທະນາສຸຂະພາບຊຸມຊົນ.