• English
  • ພາສາລາວ

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563
laoredcross-logo-circle

ອົງການກາແດງລາວ

Lao Red Cross

ການຮັກສາ ແລະ ເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຊຸມຊົນ


ອົງການກາແດງລາວຢຶດໝັ້ນໃນການປັບປຸງແລະ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະສຶກສາແກ່ຊຸມຊົນ.
ຈຸດປະສົງຂອງການບໍລິການ ແລະ ໂຄງການໃນປະຈຸບັນແມ່ນການເພີ່ມຈຳນວນການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ, ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ, ໂພສະນາສຶກສາ, ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ດູແລຜູ້ຕິດເຊື້ຶອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ.