• English
  • ພາສາລາວ

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563
laoredcross-logo-circle

ອົງການກາແດງລາວ

Lao Red Cross

ວຽກງານທ້ອນໂຮມພີ່ນ້ອງທີ່ພັດພາກກັນ


ອົງການກາແດງລາວດຳເນີນວຽກງານທ້ອນໂຮມພີ່ນ້ອງທີ່ພັດພາກກັນເພື່ອຊ່ວຍໃນການຊອກຫາ, ສືບທາວ ແລະ ຕິດຕໍ່ພີ່ນ້ອງທີ່ພັດພາກກັນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງສັງຄົມ. ຫາກທ່ານຕ້ອງການສືບທາວຫາຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ພັດພາກກັນສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ (856) 21 253 014.