• English
  • ພາສາລາວ

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563
laoredcross-logo-circle

ອົງການກາແດງລາວ

Lao Red Cross

ຮຽນຮູ້ປະຖົມພະຍາບານ


ເມື່ອທ່ານຮຽນຮູ້ການປະຖົມພະຍາບານ ທ່ານຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນໆໃນຄອບຄົວ, ໝູ່ເພື່ອນ, ແລະ ຄົນອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ.

ຮຽນຮູ້ວິທີຊ່ວຍຊີວິດໃນວັນນີ້ດ້ວຍການລົງທະບຽນໃນຫຼັກສູດການປະຖົມພະຍາບານ
ຕິດຕໍ່ຫາຄູຝຶກ: 856 21 222420