• English
  • ພາສາລາວ

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563

Emergency Ambulance: 020 59966111 020 2200 5563
laoredcross-logo-circle

ອົງການກາແດງລາວ

Lao Red Cross

ໜ່ວຍຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ


ອົງການກາແດງລາວຈັດຕັ້ງໜ່ວຍຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ ໃນຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ. ສະໜອງການປະຖົມພະຍາບານຢ່າງຖຶກວິທີ ແລະ ນຳສົ່ງໂຮງໝໍໃຫ້ທັນການ.
ຖ້າທ່ານພົບເຫັນຄົນເຈັບເກີດອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນກະລຸນາແຈ້ງ 020 59966111 ຫຼື 020 2200 5563