ຂະບວນການກາແດງ

ອົງການກາແດງລາວແມ່ນໜຶ່ງໃນ 189 ກາແດງແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເປັນສະມາຊິກຂອງ ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊິກວົງເດືອນແດງສາກົນຊຶ່ງເປັນອົງກອນມະນຸດສະທຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.

ອົງການກາແດງລາວ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທີ່ທຸກຍາກດ້ອຍໂອກາດ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມ 07 ຫຼັກການພຶ້ນຖານ.

ຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ(ICRC)
ຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນແມ່ນອົງກອນເອກະລາດ, ເປັນກາງ ແນ່ໃສ່ປົກປ້ອງຄວາມເປັນມະນຸດສະທຳ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ຄວາມຂັດແຍ່ງ ດ້ານ ກຳລັງປະກອບອາວຸດ ແລະ ເຫດການຮຸນແຮງອື່ນໆ.ຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນດຳເນີນງານ ເພື່ອຮັບມືກັບ ພາວະສຸກເສີນ ແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍຍັງສົ່ງເສີມການເຄົາລົບຕໍ່ ກົດໝາຍມະນຸດສະທຳສາກົນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນກົດໝາຍແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເຂົ້າຢ້ຽມຢາມທີ່:www.icrc.org

ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນເດືອນແດງສາກົນ (IFRC)
ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນເດືອນແດງສາກົນ ປະຕິບັດການດໍາເນີນງານຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກໄພພິບັດ.ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນເດືອນແດງສາກົນເຮັດວຽກສຸມໃສ່ 04 ຂົງເຂດຫຼັກຄື:
1. ການສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າຄວາມເປັນມະນຸດສະທໍາ
2. ການຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ
3. ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮັບມືໄພພິບັດ ແລະ
4. ການເບິ່ງແຍງ ຮັກສາ ສຸຂະພາບຊຸມຊົນ.

ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນເດືອນແດງສາກົນໄດ້ຮ່ວມກັບກາແດງແຫ່ງຊາດຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍເສີມສ້າງໃນຂະບວນການກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເຂົ້າຢ້ຽມຢາມທີ່:www.ifrc.org