ຄຸ່ນຄ່າຂອງເຮົາ

ນອກຈາກການປະຕິບັດໃນ 7 ຫຼັກການພື້ນຖານແລ້ວ, ອົງການກາແດງລາວຍັງພາກພູມໃຈໃນການສົ່ງເສີມຄຸ່ນຄ່າຂອງເຮົາຄື:
• ມີຄວາມເຊຶ້ອໝັນ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກັບເຮົາ
• ມີຄວາມເມດຕາ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້
• ມີພະລັງ/ຕື່ນຕົວ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ

ຫຼັກການພຶ້ນຖານຂອງຂະບວນການກາແດງ

1. ຄວາມເປັນມະນຸດສະທຳ : ກາແດງຖືກກຳເນີດຂື້ນມາເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດ ມີຈຸດປະສົງຄືການປ້ອງກັນຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບການເຄົາລົບໃນສິດຂອງມະນຸດ ຮ່ວມກັນສົ່ງເສີມສຳພັນທະພາບຄວາມສາມັກຄີ ການຮ່ວມມືເພື່ອຄວາມສັນຕິສຸກທີ່ຍືນຍົງຂອງມະນຸດ.

2. ຄວາມທ່ຽງທຳ, ບໍ່ມີຊັ້ນວັນນະ: ກາແດງບໍ່ໄດ້ຈຳແນກເຊື້ອຊາດ, ສັນຊາດ,ຊົນຊັ້ນ,ສາດສະໜາ ແລະ ລັດທິການເມືອງ ມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈຳເປັນ, ຄວາມຮີບດ່ວນຂອງບັນຫາເພື່ອປ້ອງກັນຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບ.

3. ຄວາມເປັນກາງ: ກາແດງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຂ້າງຝ່າຍໃດຝ່າຍໜຶ່ງ ບໍ່ເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຂັດແຍ່ງທາງການເມືອງ,ເຊື້ອຊາດ,ສາດສະໜາ ຫຼື ຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດໆ ບໍ່ວ່າເປັນເວລາໃດກໍ່ຕາມ.

4. ຄວາມເປັນເອກະລາດ: ກາແດງເປັນອົງກອນເອກະລາດ ມີໜ້າທີ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມະນຸດສະທຳ ໂດຍພົວພັນກັບອຳນາດການປົກຄອງໃນທຸກຂັ້ນໃນການປະຕິບັດໜ້າຂອງຕົນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍບ້ານເມືອງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກການຂອງຂະບວນການກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ.

5. ຄວາມສະໝັກໃຈ: ກາແດງເປັນອົງກອນສາທາລະນະກຸສົນ ເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈເຕັມໃຈ ແລະ ບໍ່ຄິດຫວັງຕອບແທນຈາກການກະທຳໜ້າທີ່ໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆ.

6. ຄວາມເປັນເອກະພາບ: ແຕ່ລະປະເທດມີສະພາກາແດງ ຫຼື ສະພາຊີກວົງເດືອນແດງ ໄດ້ພຽງແຕ່ສະພາດຽວ ເຮັດໜ້າທີ່ບໍລິການດ້ານມະນຸດສະທຳເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທຸກຍາກ,ຜູ້ປະສົບໄພຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ.

7. ຄວາມມີນ້ຳໃຈສາກົນ:ສະພາກາແດງ ຫຼື ຊີກວົງເດືອນແດງເປັນອົງກອນທີ່ຢູ່ໃນໂລກ ມີຖານະຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າທີ່ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນເທົ່າທຽມກັນ.