ຄູ່ຮ່ວມງານ

ຂະບວນການກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງປະກອບດ້ວຍ:
1. ຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ ICRC) www.icrc.org
2. ສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງສາກົນ (IFRC) www.ifrc.org
3. ບັນດາກາແດງແຫ່ງຊາດຕ່າງໆ

ອົງການແດງລາວກໍຄືອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດໜຶ່ງທີ່ກຳລັງເຮັດວຽກຮ່ວມກັບການແດງແຫ່ງຊາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກາແດງຝຣັ່ງ, ເດນມາກ, ສະວິດ, ເຍີຍລະມັນ, ລຸກຊໍາບວກ ແລະ ອົດສະຕາລີ