ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່

ອົງການກາແດງລາວ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະບານ ໃນການປະຕິບັດວຽກງານບັນເທົາທຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກຂາດ ເຂີນ, ຜູ້ປະສົບໄພພິບັດຕ່າງໆ, ປົກປັກຮັກສາສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂັ້ນພື້ນຖານ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການບໍລິຈາກເລືອດ, ສະໜອງເລືອດປອດໄພ ແລະ ສົ່ງເສີມຄຸນຄ່າດ້ານມະນຸດສະທຳ, ຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ອາສາສະໝັກກາແດງ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານມະນຸດສະທຳຕາມ 7 ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງຂະບວນການກາແດງສາກົນ.

ວິໄສທັດ
ສ້າງໃຫ້ເປັນອົງກອນນຳໜ້າດ້ານມະນຸດສະທຳ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນດຳລົງຊີວີດໂດຍມີກຽດ ແລະ ສັກສີ.