ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

There is not points to locate on the mapຕິດຕໍ່ອົງການກາແດງລາວ
ສຳນັກງານໃຫຍ່
ຖະໜົນເຊດຖາທິຣາດ, ຄຸ້ມຊຽງຍືນ
ຕູ້ ປ.ນ 650
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສປປ ລາວ
ໜ່ວຍຊ່ວຍເຫຼືອອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ: 020 59966111 ຫຼື 020 22005563

ໂທ: (856) 21 216 610(856) 21 253 014
ແຟັກ: (856) 21 212 128(856) 21 253 014

There is not points to locate on the map