ປະຫວັດອົງການກາແດງລາວ

ອົງການກາແດງລາວ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 01 ມັງກອນ 1955, ຖືກຮັບຮູ້ຈາກຄະນະກຳມະການກາແດງສາກົນ ໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 1957, ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງສະຫະພັນກາແດງ ແລະ ຊີກວົງເດືອນແດງ ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ 1957 ໂດຍກອງປະຊຸມ ຄັ້ງທີ 24 ທີ່ ກຸງນິວເດນລີ ປະເທດອິນເດຍ.

ແຕ່ປີ 1976-1992 ອົງການກາແດງລາວ ຂຶ້ນກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ຈົນມາເຖິງ ວັນທີ 04 ເມສາ 1992 ຈຶ່ງແຍກຕົວອອກເປັນອົງການເອກະລາດ ຕາມດຳລັດເລກທີ 36/ນຍ ລົງວັນທີ 21 ເມສາ 1992.

ປະຈຸບັນ ອົງການກາແດງລາວ ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນໃຈກາງໃນການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມະນຸດສະທຳໃນທົ່ວປະເທດ ທັງເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳ ອົງການກາແດງລາວ.

ສໍານັກງານໃຫຍ່ ອົງການກາແດງລາວ ຮັບຜິດຊອບການບໍລິຫານລວມໃນການດຳເນີນງານ ປະກອບດ້ວຍບັນທຶກທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການວາງແຜນການ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ, ແລະ ການປະສານງານກັບຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ສໍາຄັນ. ອົງການກາແດງລາວ ມີທັງໝົດ 17 ອົງການກາແດງແຂວງ ແລະ 1 ອົງການກາແດງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:

ພາກເໜືອ
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຜົ້ງສາລີ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງອຸດົມໄຊ
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຫົວພັນ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຊຽງຂວາງ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ;

ພາກກາງ
– ອົງການກາແດງ ແຂວງວຽງຈັນ;
– ອົງການກາແດງ ນະຄອນຫຼວງວຽງ​ຈັນ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຄຳມ່ວນ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງໄຊສົມບູນ;

ພາກໃຕ້
– ອົງການກາແດງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງສາລະວັນ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງຈຳປາສັກ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງເຊກອງ;
– ອົງການກາແດງ ແຂວງອັດຕະປື.