ຝຶກອົບຮົມປະຖົມພະຍາບານ

ຕິດຕໍ່ການຝຶກອົບຮົມປະຖົມພະຍາບານຜ່ານທາງອົງການກາແດງລາວ.
ການປະຖົມພະຍາບານແມ່ນຄວາມຮູ້ທີ່ຈຳເປັນທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີ. ເມື່ອທ່ານຮູ້ວິທີປະຖົມພະຍາບານທ່ານສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອຊິວິດຄົນອື່ນໆທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງທ່ານໄດ້.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເມື່ອຮູ້ປະຖົມພະຍາບານ:
1. ບ້ານທີ່ປອດໄພ: ການແຕະສະດຸດ, ລົ້ມ,ມີບາດແຜຈີກຂາດ ແລະ ຖຶກນ້ຳຮ້ອນລວກ ຫຼື ໄຟໄໝ້ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດອ້ອມແອ້ມເຮືອນຂອງທ່ານ.
2. ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ: ອຸບັດເຫດສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ, ອາດຈະຢູ່ທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼື ຕາມຖະໜົນ. ມັນຈະເປັນການດີເພື່ອທ່ານສາມາດຊ່ວຍປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ເບິ່ງແຍງກ່ອນທີ່ຈະນຳສົ່ງໂຮງໝໍ.
3. ລູກຫຼານທີ່ປອດໄພ:ທ່ານຮູ້ບໍ່ເມື່ອເດັກນ້ອຍມີອາການຊ໊ອກ ຫຼື ເດັກນ້ອຍເຮັດນຳຮ້ອນລວກໂຕເອງ ຕ້ອງເຮັດແນວໃດ? ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍທັນການສາມາດປ້ອງກັນເຂົາເຈົ້າຈາກການບາດເຈັບ ແລະ ຊ່ວຍຊິວິດໄດ້.
4. ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ລອດຊິວິດຈາກໄພພິບັດ: ການປະຖົມພະຍາບານມີປະໂຫຍດຫຼາຍໃນກໍລະນີເກີດໄພພິບັດ.ການຊ່ວຍເຫຼືອຄົນຊ໊ອກ ຫຼື ການລ້າງບາດແຜໃຫ້ຖຶກວິທີ.

ຮຽນຮູ້ການຊ່ວຍກອບກູ້ຊິວິດໃນເຫດການສຸກເສີນຜ່ານການຝຶກປະຖົມພະຍາບານ
ບາງຫົວຂໍ້ໃນບົດຮຽນທີ່ພວກເຮົາສອນ
ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດກັບຄົນທີ່ມີອາການ:
• ຊ໊ອກ
• ໝົດສະຕິ(ຫາຍໃຈ ແລະ ບໍ່ຫາຍໃຈ)
ສິ່ງທີ່ຄວນເຮັດເມື່ອ:
• ມີບາດແຜ ແລະ ເລືອດອອກ
• ບາດແຜໄຟໄໝ້ ແລະ ຖຶກລວກ
• ຄົງທີ່ກະດູກ,ເລືອດດັງອອກ,ແຄ້ນອາຫານ