ການຮັກສາ ແລະ ເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຊຸມຊົນ

ອົງການກາແດງລາວຢຶດໝັ້ນໃນການປັບປຸງແລະ ເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະສຶກສາແກ່ຊຸມຊົນ.
ຈຸດປະສົງຂອງການບໍລິການ ແລະ ໂຄງການໃນປະຈຸບັນແມ່ນການເພີ່ມຈຳນວນການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາ, ການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ, ໂພສະນາສຶກສາ, ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ດູແລຜູ້ຕິດເຊື້ຶອເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ.