ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກ

1. ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃນປະເທດ:
– ຮ່ວມກິດຈະກຳປຸກລະດົມຂົນຂວາຍ ແລະ ບໍລິຈາກເລືອດແບບສະໝັກໃຈ ບໍ່ຫວັງສິ່ງຕອບແທນ.
– ໃຫ້ການປະຖົມພະຍາບານໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວັນສຳຄັນຕ່າງໆຂອງຊາດ ແລະ ວັນສຳຄັນຂອງກາແດງ.
– ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະອານາໄມ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການປ້ອງກັນພະຍາດເອດ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ.
– ໂຄສະນາການປ້ອງກັນອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ, ການໃຊ້ກົດຈາລະຈອນ ແລະ ໃສ່ໝວກກັນກະທົບໃຫ້ຖຶກວິທີ.
– ເຂົ້າຮ່ວມຊ່ວຍເຫຼືອໃວລາເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ແລະເຫດສຸກເສີນຕ່າງໆ.
– ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມບໍລິຈາກເລືອດ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ‘Club 25’.

2. ເຄື່ອນໄຫວຕ່າງປະເທດ:
– ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳແລກປ່ຽນອາສາສະໝັກຊາວໜຸ່ມກາແດງຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຂົງເຂດ.
– ກິດຈະກຳແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດ: ການເຂົ້າແຄ້ມທີຫວຽດນາມ,ຢີ່ປຸ່ນ,ໄທ ແລະ ສິງກະໂປ.