ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ

ຄືດັ່ງຫຼາຍໆປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ສປປ ລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ເຊັ່ນ: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ນັບມື້ນັບຮຸນແຮງ ແລະ ຖີ່ເຂົ້າເລື້ອຍໆ.
ດັ່ງນັ້ນ, ອົງການກາແດງລາວຈິ່ງໄດ້ກະກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອບັນເທົາທຸກໃນເວລາເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ກໍຄື ໄພພິບັດທີ່ມະນຸດສ້າງຂຶ້ນ ປະກອບດ້ວຍ:

  • ການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເພື່ອກະກຽມແຜນການຮັບມືສຸກເສີນແລະຍົກຍ້າຍທີ່ເຫມາະສົມ.
  • ສະໜອງການສະຫນອງການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບອາສາສະຫມັກຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງລະນີສຸກເສີນແລະການກຽມພ້ອມຮັບມືໄພພິບັດ ແລະ ການຕອບໂຕ້ໃນທຸກລະດັບ.
  • ປະກອບສ່ວນແລະການຄຸ້ມຄອງສາງ ສະຫນອງການກຽມຄວາມພ້ອມຂອງສາງໃນພາກເຫນືອ, ພາກໃຕ້ແລະພາກກາງຂອງລາວ.
  • ແຈກຢາຍອາຫານ, ນ້ຳດື່ມ ແລະ ຢາປົວພະຍາດຂັ້ນພື້ນຖານ ແບບສຸກເສີນ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນກັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກໄພພິບັດ.