ວຽກງານທ້ອນໂຮມພີ່ນ້ອງທີ່ພັດພາກກັນ

ອົງການກາແດງລາວດຳເນີນວຽກງານທ້ອນໂຮມພີ່ນ້ອງທີ່ພັດພາກກັນເພື່ອຊ່ວຍໃນການຊອກຫາ, ສືບທາວ ແລະ ຕິດຕໍ່ພີ່ນ້ອງທີ່ພັດພາກກັນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງສັງຄົມ. ຫາກທ່ານຕ້ອງການສືບທາວຫາຍາດພີ່ນ້ອງທີ່ພັດພາກກັນສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ (856) 21 253 014.