ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ

ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ອົງການກາແດງລາວ ຈັດຫາ ແລະ ສະໜອງເລືອດທີ່ປອດໄພ. ເກັບຮັກສາເລືອດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການບໍລິຈາກ.ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ທັງເປັນສູນຂໍ້ມູນດ້ານການສືກສາ ແລະ ວິໄຈຕ່າງໆ, ເປັນບ່ອນວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈຕົວຢ່າງເລືອດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ເປັນໄປຕາມຈຸດປະສົງຂອງການຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດ.
ສູນບໍລິຈາກເລືອດຍັງໄດ້ໄປໂຮງຮຽນ, ສຳນັກງານລັດຖະບານ,ໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ ແລະ ແຫ່ງອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງຂະບວນການກາແດງ ແລະ ຂົນຂວາຍຫາຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ.

ບໍລິຈາກເລືອດວັນນີ້ເພື່ອຊ່ວຍຊິວິດ!
ຂໍເຊີນຊວນຢ້ຽມຢາມສູນບໍລິຈາກເລືອດທີ່ບ້ານ ສີສະເກດ ຫຼື ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຢ້ຽມຢາມທີ່ສຳນັກງານຂອງທ່ານ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ 021 214 763

….

ອົງການກາແດງລາວ
ສູນບໍລິຈາກເລືອດ ແມ່ນຂຶ້ນກັບອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1955 ແລະ ກໍ່ເປັນປີດຽວກັນທີ່ໄດ້ມີນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການບໍລິຈາກເລືອດ. ຕໍ່ມາປີ 1988 ຄະນະກຳມະການເລືອດແຫ່ງຊາດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວຽກງານເລືອດ.
ສູນບໍລິຈາກເລືອດແຫ່ງຊາດມີສຳນັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີພະນັກງານໂດຍປະມານ 45 ຄົນ ເຊິ່ງປະກອບບັນດາພະແນກຕ່າງໆຄື: ພະແນກປຸກລະດົມ ແລະ ຮັບບໍລິຈາກເລືອດ, ພະແນກກວດກາວິເຄາະເລືອດ, ພະແນກກວດກາຄຸນນະພາບ, ພະແນກເກັບຮັກສາ ແລະ ແຈກຈ່າຍເລືອດ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ບໍລິຫານ. ມີສາຂາສູນບໍລິຈາກເລືອດທົ່ວທຸກແຂວງໃນ ສ ປ ປ ລາວ, ລວມມີພະນັກງານທັງໝົດ 65 ຄົນ.

ຂົງເຂດວຽກງານຂອງສູນບໍລິຈາກເລືອດ
ສູນບໍລິຈາກເລືອດແມ່ນມີພາລະບົດບາດໃນການຈັດຫາເລືອດ ແລະ ຕອບສະໜອງເລືອດ, ລວມທັງການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ , ການເຈາະເກັບເລືອດ, ການກວດວິເຄາະເລືອດ ແລະ ການເກັບຮັກສາ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ເລືອດ , ສ່ວນປະກອບຂອງເລືອດ ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົມເຫດສົມຜົນ.

ຜົນສຳເລັດ
ສູນບໍລິຈາກເລືອດໄດ້ຮັບການປັບປຸງພັດທະນາຂຶ້ນໃນຫລາຍດ້ານໆ, ຈາກເມື່ອກ່ອນເຄີຍມີຜູ້ບໍລິຈາກ ພຽງ 500 ຄົນເພີ່ມຂຶ້ນມາເປັນ 35,000 ຄົນ ນັບແຕ່ປີ 1995-2013, ໝາຍຄວາມວ່າມີການເພີ່ມຂຶ້ນຮ້ອຍເທົ່າໂຕຂອງຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ 55 % ໃນຂັ້ນສາຂາແຂວງ.

ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດໄດ້ໂຄສະນາ ປຸກລະດົມການບໍລິຈາກເລືອດແບບສະໝັກໃຈບໍ່ຮຽກຮ້ອງສິ່ງຕອບແທນ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ຈັດຈັ້ງການອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ນັກຮຽນນັກສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການບໍລິຈາກເລືອດຕາມໂຮງຮຽນ, ວິທະຍາໄລ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ, ຄ້າຍທະຫານ, ສຳນັກງານຕຳຫຼວດ, ວັດ ແລະ ຕາມບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດແບບສະໝັກໃຈທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕຳ່. 80% ຂອງການບໍລິຈາກເລືອດແມ່ນການອອກໜ່ວຍຮັບບໍລິຈາກຕາມໂຮງຮຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ, ສຳນັກງານຫ້ອງການ, ຄ້າຍທະຫານ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນຕ່າງໆ.
ປະຈຸບັນ ຄົນລາວບໍລິຈາກເລືອດພຽງແຕ່ 0.48% ຂອງປະຊາກອນ, ອີງຕາມຄຳແນະນຳຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ: ຢູ່ໃນປະເທດໃດໜຶ່ງແມ່ນໃຫ້ມີການບໍລິຈາກເລືອດ 1% ຂອງປະຊາກອນຈຶ່ງຈະຮັບປະກັນການມີເລືອດສະໜອງພຽງພໍ, ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງສູນເລືອດແຫ່ງຊາດພາຍໃນປີ 2020 ແມ່ນປຸກລະດົມປະຊາຊົນລາວໃຫ້ບໍລິຈາກເລືອດໃຫ້ໄດ້ 1% ຂອງປະຊາກອນ.
ໃນຊ່ວງລະດູຝົນລະຫວ່າງ ເດືອນ ມີຖຸນາ ຫາ ຕຸລາ ໃນຊ່ວງພັກແລ້ງ, ຂ້ອນຂ້າງມີບັນຫາຕໍ່ກັບການຕອບສະຫນອງເລືອດໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບ, ທີ່ຈະມີເລືອດແຮ່ໄວ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນ
ໃນຊ່ວງລະດູການນີ້ ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດໄດ້ປຸກລະດົມໃຫ້ພີ່ນ້ອງ ແລະຫມູ່ເພື່ອນຂອງຄົນເຈັບມາບໍລິຈາກເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຄົນເຈັບສຸກເສີນ ພ້ອມດ່ຽວກັນນັ້ນໄດ້ມີການໂຄສະນາປຸກດົມໃຫ້ກັບອາສາສະຫມັກຊາວຫນຸ່ມບໍລິຈາກເລືອດມາຮ່ວມໃຈບໍລິຈາກເລືອດເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອເພື່ອນມະນຸດດ້ວຍກັນ ໂດຍບໍ່ແມ່ນບໍລິຈາກເລືອດໃຫ້ສະເພາະແຕ່ພີ່ນ້ອງຂອງຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ.

ພະແນກກວດວິເຄາະເລືອດ
ເພື່ອຮັບປະກັນການສະຫນອງເລືອດປອດໄພ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ, ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ຕອ້ງໄດ້ກວດເລືອດຜູ້ບໍລິຈາກດັ່ງນີ້: ກວດຫມວດເລືອດລະບົບ ABO, ຫມວດເລືອດລະບົບ Rh, ກວດກັ່ນຕອງ antibodies ທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີຕໍ່ເມັດເລືອດແດງ, ແລະ ກວດພະຍາດນຳສົ່ງທາງເລືອດ (HIV, HBV, HCV, Syphilis). ດັ່ງນັ້ນ, ຫລັງຮັບບໍລິຈາກເລືອດແລ້ວ, ຕົວຢ່າງເລືອດຂອງຜູ້ບໍລິຈາກຈະຖືກນຳສົ່ງມາຍັງຫ້ອງວິເຄາະຂອງສູນ ເພື່ອກວດວິເຄາະ ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ.
ການກວດວິເຄາະດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຖືກປະຕິບັດຕາມຂໍ້ແນະນຳຂອງອົງການອະນາໄມໂລກຄື: ການກວດຫມວດເລືອດລະບົບ ABO, ຫມວດເລືອດລະບົບ Rh ແລະ ການກວດກັ່ນຕອງ antibodies ທີ່ບໍ່ສະຫມໍ່າສະເຫມີຕໍ່ເມັດເລືອດແດງ ແມ່ນກວດດ້ວຍເຕັກນິກຫລອດແກ້ວ, ການກວດພະຍາດນຳສົ່ງທາງເລືອດ (HIV, HBV) ແມ່ນກວດດ້ວຍເຕັກນິກ ELISA, HCV ແມ່ນກວດດ້ວຍເຕັກນິກ Immunochromatography, ສ່ວນ Syphilis ແມ່ນກວດດ້ວຍເຕັກນິກ RPR.

ພະແນກເກັບຮັກສາ ແລະແຈກຈ່າຍເລືອດ
ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ຈ່າຍເລືອດ ແລະຜະລິດຕະພັນເລືອດໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບຢູ່ຕາມໂຮງຫມໍຕ່າງໆໃນແຕ່ລະແຂວງ ທົ່ວປະເທດ. ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດໄດ້ຈ່າຍເລືອດໃຫ້ກັບໂຮງຫມໍ ປະມານ 50%, ການຈ່າຍເລືອດໃນແຕ່ລະວັນແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 50 – 60 ຖົງ ຕໍ່ວັນ. ໃນປີ 2013 ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຕອບສະຫນອງເລືອດ ແລະຜະລິດຕະພັນເລືອດໃຫ້ກັບຄົນເຈັບ ປະມານ 19,404 ຖົງ
ເລືອດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ ສູນເລືອດແຫ່ງຊາດໄດ້ນຳໄປຕຽມໃຫ້ກັບຄົນເຈັບທີ່ຊົມໃຊ້ເລືອດມີຢູ່ 5 ຊະນິດ ເຊັ່ນ: ເລືອດລວມ (WB), ເມັດເລືອດແດງເຂັ້ມຂຸ້ນ (CRC), ພລາສະມາຊົດແຊ່ແຂງ (FFP), ເມັດເລືອດນ້ອຍ (PC) ແລະ ເມັດເລືອດນ້ອຍທີ່ມີພລາສະມາຫລາຍ (PRP). ຜະລິດຕະພັນເລືອດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວຄົນເຈັບໂດຍອິງຕາມພະຍາດ ແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນເຈັບ ເຊັ່ນ ເລືອດລວມແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປິ່ນປົວຄົນເຈັບທີ່ຂາດເລືອດຮຸນແຮງ, ເກີດອຸບັດຕິເຫດໃນກໍລະນີສຸກເສີນ ສຳລັບເມັດເລືອດແດງເຂັ້ມຂຸ້ນ (CRC), ນຳໃຊ້ໃນກໍລະນີຄົນເຈັບທີ່ຂາດເລືອດເຊັ່ນ: ພະຍາດຫມາກໄຂ່ຫລັງຊຸດໂຊມ (Kidney failure) ແລະ ຕາລາສະເມຍ (Thalassemia), ສຳລັບປລາສະມາຊົດແຊ່ແຂງ (FFP), ເມັດເລືອດນ້ອຍ (PC) ແລະ ເມັດເລືອດນ້ອຍທີ່ມີພລາສະມາຫລາຍ (PRP). ໃຊ້ກັບຄົນເຈັບພະຍາດເລືອດໄຫລ (Haemorrhage), ໄຂ້ເລືອດອອກ (Dengue fever) ແລະຄົນເຈັບທີ່ຂາດປັດໃຈການກ້າມຂອງເລືອດ (Insufficient coagulation factor).