ທ່ານຄວນປະຕິບັດແນວໃດ?

1. ຕອບຄຳຖາມເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຄົນເຈັບຜູ້ຮັບເລືອດ

Untitled-1

2. ພວກເຮົາກວດລະດັບຄວາມຂຸ້ນຂອງເລືອດ, ຄວາມດັນເລືອດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງທ່ານ

2

3. ຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຄິດເຖິງສິ່ງວິເສດທີ່ທ່ານກຳລັງເຮັດຢູ່ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດດ້ວຍກັນ

3

4. ພັກຜ່ອນ, ຜ່ອນຄາຍ, ດື່ມນໍ້າ

4