ເຂົ້າເປັນອາສາສະໝັກ

ພວກເຮົາຕ້ອງການຊາວໜຸ່ມ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຕ້ອງການເຂົ້າເປັນອາສາສະໝັກໃນການປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ຂົງເຂດວຽກງານອື່ນໆ.

ເຂົ້າຮ່ວມເຄືອຂ່າຍອາສາສະໝັກໃຫ້ເປັນໜຶ່ງດຽວ, ເມດຕາຄົນອື່ນ, ຮຽນຮູ້ທັກສະໃຫມ່, ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ດີຂຶ້ນແກ່ຊຸມຊົນຂອງທ່ານແລະ ສ້າງເພື່ອນແທ້ໃຫ້ແກ່ຊີວິດ.

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຫາກທ່ານມີຄວາມສົນໃຈກາຍເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງເຄືອຂ່າຍອາສາສະໝັກອົງການກາແດງລາວ.