ໂຄງການສຸຂະພາບຊຸມຊົນ

ອົງການກາແດງລາວປົກປ້ຶອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບແກ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າດ້ວຍການປະຕິບັດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໂຄງການໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຸຂະສຶກສາ
ອົງການກາແດງລາວຈັດຕັງຫຼາຍໂຄງການເພື່ອສົ່ງເສີມ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ. ຫຼາຍໂຄງການກຳລັງສຸມໃສ່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ການປະຖົມພະຍາບານ, ສຸຂະພາບທາງເພດ, ການປ້ອງກັນເຊື້ອ ເຮສໄອວີ/ພະຍາດເອດ, ອາສາສະໝັກບໍລິຈາດເລືອດ, ການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂັ້ນພຶ້ນຖານ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງ,ສຸຂະສຶກສາກ່ຽວກັບນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂາພິບານ

ອົງການກາແດງລາວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງພຶ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການສ້າງວິດຖ່າຍ ແລະ ລະບົບນ້ຳສະອາດ ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງໃຫ້ປະຊາຊົນມີສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ.

ຍັງມີຫຼາຍຊຸມຊົນໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງນ້ຳສະອາດ ແລະ ບໍ່ມີລະບົບການຈັດການກັບນ້ຳສະອາດຢ່າງເໝາະສົມ.ໂດຍມີການສ້າງລະບົບນ້ຳສະອາດໃຫ້ປະຊາຊົນ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງດຳລົງຊິວິດສະດວກສະບາຍຂຶ້ນ ແລະ ສຸຂະພາບກໍດີຂຶ້ນ.

ການເຂົ້າເຖິງລະບົບນ້ຳສະອາດ ຊ່ວຍປັບປຸງຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຄື:
• ເພີ່ມການຮັກສາສຸຂະອານາໄມແກ່ປະຊາຊົນ
• ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານ້ຳເສຍ ທີ່ເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງ
• ເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ.ຜ່ານມາເຂົາເຈົ້າໃຊ້ເວລາຫຼາຍ ແລະ ເດີນທາງໄກໃນການໄປຂົນເອົານ້ຳ. ປະຈຸບັນເຂົາເຈົ້າມີເວລາໃນການຫາລາຍໄດ້ລ້ຽງຊີບ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ.
• ສົ່ງເສີມການກະສິກຳ ສວນຄົວຂະໜາດນ້ອຍ.