ໜ່ວຍຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ

ອົງການກາແດງລາວຈັດຕັ້ງໜ່ວຍຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນ ໃນຕົວເມືອງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າບໍລິການ. ສະໜອງການປະຖົມພະຍາບານຢ່າງຖຶກວິທີ ແລະ ນຳສົ່ງໂຮງໝໍໃຫ້ທັນການ.
ຖ້າທ່ານພົບເຫັນຄົນເຈັບເກີດອຸບັດເຫດທາງຖະໜົນກະລຸນາແຈ້ງ 020 59966111 ຫຼື 020 2200 5563